Watchman Nee - De latente kracht van de ziel - Hoofdstuk 1
 

Met toestemming overgenomen uit De latente kracht van de ziel

Hoofdstuk 1

De latente kracht van de ziel

Watchman Nee

En de kooplieden van de aarde zullen wenen en treuren over haar, want niemand meer hun vrachtlading koopt: Vrachtlading van goud en zilver en edelgesteente en parels... en last- en huisdieren en schapen en paarden en wagens en lichamen en zielen van mensen. (Openb. 18:11-13 ISB).

Merk op, dat in deze passage de lijst van koopwaren begint met goud en zilver en eindigt met zielen van mensen. Goud en zilver, paarden en wagens zijn allemaal natuurlijke handelswaren, die geruild kunnen worden, zelfs slaven kunnen geruild of verhandeld worden - toch is dit handel in menselijke lichamen. Verder staat er evenwel een uitwisseling van de zielen van mensen als koopwaar.

Evenzo staat er ook geschreven: De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel. De laatste Adam werd tot een levendmakende geest. Maar niet eerst het geestelijke, doch het natuurlijke, daarna het geestelijke. (1 Cor. 15:45,46 ISB)

De Here God maakte de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens een levende ziel. (Gen. 2:7 ISB)

Al meer dan twee jaar voelde ik mij sterk gedrongen een boodschap te geven zoals dat nu zal gebeuren. Die boodschap is zowel ingewikkeld als diepgaand. Voor de spreker zal het niet gemakkelijk zijn hem uit te spreken en evenmin voor de hoorders om hem te verstaan. Om deze reden nam ik deze boodschap niet op in Deel drie van “De Geestelijke Mens”. Toch ben ik steeds van mening geweest, dat ik die moest geven, vooral nadat ik verschillende boeken en tijdschriften gelezen had en enigermate contact had gehad met de mensen van deze wereld. Ik besef, hoe kostbaar de waarheid is, waarvan wij het voorrecht hebben die te kennen. Wij zien ons met het oog op de tegenwoordige toestand en de lopende gang van zaken in de kerk en in de wereld gedwongen te delen wat ons gegeven is. Anders zullen wij de lamp onder de korenmaat zetten.

Dat, waarvan ik in de boodschap voor onze beschouwing heden gewag wilde maken, betreft de geestelijke strijd met betrekking tot de eindtijd. Nu zal ik ter wille van hen, die “De Geestelijke Mens” niet gelezen hebben een korte uiteenzetting geven van de driedeling van geest, ziel en lichaam.

De driedeling van geest, ziel en lichaam.

"De Here God maakte de mens uit het stof van de aardbodem." (Gen. 2:7 ISB) Dit heeft betrekking op het menselijk lichaam. "En blies de levensadem in zijn neusgaten." Dit beschrijft, hoe God aan de mens een geest gaf, het was de geest van Adam. Dus werd het lichaam van de mens geformeerd uit het stof van de aardbodem, en de geest van de mens werd door God aan hem gegeven. "Zo werd de mens een levende ziel." Nadat de levensadem in zijn neus gekomen was, werd de mens een levende ziel. De geest, de ziel en het lichaam zijn drie afzonderlijke eenheden. "En uw geest, ziel en lichaam, alle drie in hun geheel, moge onberispelijk bewaard blijken te zijn." (1 Thess. 5:23 ISB) De geest is door God gegeven; de ziel is een levende ziel; en het lichaam is door God geformeerd.

Volgens de gangbare opvatting is de ziel onze persoonlijkheid. Toen de geest en het lichaam werden verenigd, werd de mens een levende ziel. Het kenmerk van de engelen is de geest en dat van de lagere wezens zoals de dieren is het vlees. Wij mensen hebben zowel geest als lichaam; maar ons kenmerk is noch de geest noch het lichaam, maar de ziel. Wij hebben een levende ziel. Vandaar noemt de Bijbel de mens een ziel. Bijvoorbeeld vertelt de Schrift ons, dat toen Jakob met zijn gezin naar Egypte ging, "al de zielen van het huis van Jakob, die in Egypte kwamen, waren zevenig zielen." (Gen. 46:27 ISB) Dan weer zegt de Bijbel, zij, die het woord van Petrus op Pinksteren hadden aangenomen, werden gedoopt en “er op die dag kwamen er ongeveer drieduizend zielen bij." (Hand. 2:41 ISB) Vandaar geldt de ziel voor onze persoonlijkheid, want die maakt ons tot mens.

Wat zijn de verschillende functies van de geest, de ziel en het lichaam? Deze zijn reeds uiteengezet in Deel één van “De Geestelijke Mens”. Maar ik was heel blij, toen ik eens een deel van de geschriften van Andrew Murray in de boekenkast vond, waarin men in de bijgevoegde aantekeningen een verklaring van de geest, de ziel en het lichaam kan vinden, die volkomen gelijk is aan onze uitleg. Hier volgt een aanhaling uit een van de aante-keningen:

In de geschiedenis van de schepping van de mens lezen wij: "De Here God maakte de mens uit het stof van de aardbodem" - zo werd zijn lichaam gemaakt - "en blies de levensadem" of de levensgeest "in zijn neusgaten": alzo kwam zijn geest van God; "Zo werd de mens een levende ziel."

De geest, die het lichaam levend maakte, maakte de mens een levende ziel, een levende persoon met bewustzijn van zichzelf. De ziel was de plaats, waar lichaam en geest elkaar ontmoetten. Door middel van het lichaam stond de mens, de levende ziel, in verbinding met de uitwendige zintuiglijke wereld; en kon hij die beďnvloeden of er door beďnvloed worden. Door middel van de geest stond hij in verbinding met de geestelijke wereld en de Geest van God, vanwaar hij zijn oorsprong had; en kon hij het leven en de kracht daarvan ontvangen en uitdelen. Omdat de ziel op deze manier tussen twee werelden stond en tot beiden behoorde, had hij de kracht zelf te beslissen en de voorwerpen te kiezen of af te wijzen, waardoor hij omringd werd en waarmee hij in verbinding stond.

In de samenstelling van deze drie delen van de menselijke natuur was de geest, omdat die hem verbond met het Goddelijke, het hoogst; het lichaam, omdat het hem verbond met het zinnelijke en dierlijke, het laagst; daartussen stond de ziel, deelgenoot aan de natuur van de beide anderen, de band, die hen verbond en door middel waarvan zij op elkaar konden inwerken. Zijn taak als centrale kracht was het hen in de juiste betrekking tot elkaar houden; het lichaam, als het laagste, onderworpen te houden aan de geest, zelf door middel van de geest, als het hogere, van de Goddelijke Geest te ontvangen, wat hem te wachten stond voor zijn vervolmaking; en op die wijze zelfs aan het lichaam datgene door te geven, waardoor het deelgenoot kon worden van de volmaaktheid van de Geest en een geestelijk lichaam worden.

Wat is de geest? Dat, wat ons bewust maakt van de geest en ons in verbinding brengt met God, is de geest. Wat is de ziel? Dat, wat ons in verbinding brengt met onszelf en ons zelfbewustzijn geeft. Wat is het lichaam? Dat wat ons in verbinding laat zijn met de wereld. C.I. Scofield verklaart in zijn Bijbel, dat de geest bewustzijn van God, de ziel bewustzijn van onszelf en het lichaam bewustzijn van de wereld schenkt. Het paard en het rund zijn zich niet bewust van God, omdat zij geen geest hebben. Zij zijn zich alleen bewust van hun eigen bestaan. Het lichaam laat ons de wereld waarnemen, zoals het zien van de dingen van de wereld, het voelen van warmte of koude, enz.

Wat hierboven vermeld is, heeft betrekking op de functies van de geest, het lichaam en de ziel. Ik kom nu aan het heel belangrijke probleem, dat hier ligt. Velen zijn van mening, dat deze kwestie van de geest, de ziel en het lichaam alleen te maken heeft met geestelijke arbeid en strijd. Wij zijn geneigd te denken, dat wij bijna gelijk zijn aan Adam voor zijn val. Wij matigen ons aan ons met hem te vergelijken, dat er niet te veel verschil met hem is, omdat wij menselijke wezens zijn als Adam. Maar wij zien niet, dat het hier om twee dingen gaat: (a) dat het aan de ene kant waar is, dat wij niet kunnen doen, wat Adam niet kon; maar dat het aan de andere kant ook waar is, dat wij niet kunnen doen, wat Adam wel kon. Ik vrees, dat wij niet beseffen, hoe bekwaam Adam was. Als wij de Bijbel zorgvuldig bestuderen, zullen wij verstaan, wat voor mens Adam in werkelijkheid was voor zijn val.

De autoriteit en de lichamelijke bekwaamheid van Adam

"En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en vermeerdert u en vervult de aarde en onderwerp haar; en heerst over de vissen in de zee en over de vogels onder de hemel en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt." (Gen. 1:27,28 ISB) Heerst over de aarde, zegt God.

Vrienden, hebt u er wel eens over nagedacht, hoe onmetelijk groot de aarde is? Veronderstel, dat een meester een bediende vraagt twee huizen te besturen. Hij maakt de afspraak op grond van de bekwaamheid van de laatste om zorg voor ze te dragen. Geen bediende is in staat alle huizen, die aan een gegeven weg staan, te onderhouden, want hij kan niet boven zijn macht werken. Een harde meester kan wel van zijn bediende eisen wat meer te doen dan zijn plicht verlangt, maar hij zal nooit van zijn bediende eisen, dat hij iets onderneemt boven zijn macht. Zou God dan Adam vragen te doen, waartoe hij niet in staat was? Wij kunnen daarom de gevolgtrekking maken, dat Adams be-kwaamheid stellig onze hedendaagse ver te boven ging, als hij in staat was, de aarde te besturen. Hij had kracht, bekwaamheid en vaardigheid. Al deze kwaliteiten kreeg hij kersvers van de Schepper.

Hoewel wij niet kunnen schatten, dat Adams kracht de onze een miljard keer overtrof, kunnen wij toch veilig rekenen, dat hij dat een miljoen keer deed. Anders zou hij niet de taak hebben kunnen volbrengen, die hem door God was opgedragen. Wat ons echter nu betreft, wij zouden, als aan ons alleen maar ge-vraagd werd driemaal daags de weg aan te vegen, daarna niet meer rechtop kunnen staan. Hoe zouden wij dan over de aarde hebben kunnen heersen? Toch heerste Adam niet alleen over de aarde, maar hij had ook heerschappij over de vissen in de zee, de vogels onder de hemel en over al het gedierte op aarde. Heersen is nu juist niet alleen zitten niets doen. Het vereist beleid en werk. Vanuit dit gezichtspunt moeten wij de buitengewone kracht, die Adam feitelijk bezat, erkennen.

Maar vindt u, dat dit inzicht iets nieuws is? Dit is de leer van de Bijbel. Adam bezat voor zijn val zo'n grote kracht, dat hij zich na zijn werk nooit vermoeid voelde. God zei pas na zijn val tot hem: "In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten."

Adams intellect en geheugen.

"En uit de aarde maakte de Here God alle dieren van het veld en al de vogels onder de hemel en bracht hen tot de mens om te zien, hoe hij ze noemen zou en zoals de mens elk levend wezen noemde, zo zou haar naam zijn." (Gen. 2:19) Mijn vrienden is dit niet verbazingwekkend? Veronderstel, dat u een woordenboek moest nemen en alle dierennamen opzoeken; zou u niet toegeven, dat u ze niet allemaal kon herkennen maar niet eens onthouden? Toch gaf Adam alle vogels en dieren namen! Hoe intelligent moet hij geweest zijn! Diegenen van ons, die niet zo talentvol zijn, zouden ongetwijfeld spoedig de dierkundestudie opgeven, zodra wij ons onvermogen om alle bijzonderheden te onthouden inzagen. Maar Adam onthield deze zoölogische namen niet alleen; hij was de benoemer, omdat hij alle namen gegeven had. Hieruit weten wij, hoe geweldig en volmaakt het verstandelijk vermogen van Adam was.

Adams bestuurlijke kracht.

"En de Here God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om daarin te werken en haar te bewaren." (Gen. 2:15 ISB) Laten wij uitgaand van een blik op de wijze hoe Adam de aarde bestuurde, even onze gedachten laten gaan over de dingen, die God hem opgedragen had. God had hem bevolen de hof van Eden te bewerken. Dit moest systematisch gebeuren. Hoe groot was de hof? Genesis 2:10-14 noemt vier rivieren; nl. de Pison, Gihon, Hiddekel en de Eufraat. Zij stroomden allen uit Eden en verdeelden het in vier stroomgebieden. Kunt u zich nu indenken, hoe groot de hof was? Hoe sterk moet Adam geweest zijn, dat hij belast werd met de bewerking van een land, dat door vier rivieren omringd was! Hij moest het niet alleen bewerken, maar ook bewaren; de hof bewaren tegen een invasie van de vijand. Daarom moet de kracht, die Adam in die tijd bezat, geweldig geweest zijn. Hij moet een mens met verbazingwekkende kundigheid geweest zijn. Al zijn vermogens waren een onafscheidelijk bestanddeel van zijn levende ziel. Wij kunnen Adams kracht wel als bovennatuurlijk en buitengewoon be-schouwen, maar wat Adam betreft, waren deze talenten niet buitengewoon maar menselijk, niet bovennatuurlijk maar natuurlijk.

Verbruikte Adam in die tijd al zijn krachten? Volgens onze bestudering van Genesis had hij zijn kracht met uitgeput. Want hij viel, nadat hij pas door God was geschapen, maar voordat hij al zijn talenten had kunnen tonen.

Wat was het lokaas, dat de vijand gebruikte om Eva te verleiden? Wat beloofde de vijand haar? Dit: "Ten dage, als gij daarvan eet, zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God zijn en weten wat goed en kwaad is." (Gen. 3:5 ISB) “Zijn als God” was de belofte van de vijand. Hij zei tot Eva, dat er ondanks de kracht die zij al bezat, nog een grote kloof tussen haar en God was, maar dat zij het gezag, de wijsheid en de kracht van God zou hebben als zij deze vrucht at. En toen werd Eva verzocht en viel zij.

De kracht, die God aan Adam gaf.

Door op deze wijze te onderzoeken zijn wij niet buitensporig nieuwsgierig. Wij willen alleen weten, wat God in feite aan Adam gaf. "En God zei: Laat ons mensen maken naar ons beeld gelijkend" (Gen. 1:26 ISB) De woorden "beeld" en "gelijkend" zijn wellicht schijnbaar gelijk in betekenis en kunnen daardoor een herhaling lijken. Maar in het Hebreeuws wijst het woord "beeld" niet op fysieke gelijkenis, maar duidt het morele of geestelijke gelijkheid aan. Iemand heeft het weergegeven als "veranderen in gelijkenis” d.w.z. "gevormd worden tot een gelijkenis". Het doel van God bij het scheppen van de mens is, dat deze omgevormd zou worden overeenkomstig Zijn beeld. God wilde, dat Adam aan Hem gelijk zou zijn. De duivel zei: "Gij zult als God zijn." Maar de oorspronkelijke bedoeling van God was, dat Adam zou omgevormd worden om als God te worden. Hieruit kunnen wij de gevolgtrekking maken, dat Adam voor de val de kracht in zich bezat om als God te worden. Hij bezat een verborgen vermogen, dat het hem mogelijk maakte als God te worden.

Hij leek uiterlijk al op Hem maar hij was door Hem bestemd ook moreel als God te worden. (Ik gebruik het woord "moreel" om aan te duiden wat boven het stoffelijke uitgaat, ik bedoel niet het goede gedrag van de mens). Zo wordt ons duidelijk, welk een verlies de mensheid geleden heeft door de val. De omvang van de schade gaat waarschijnlijk onze verbeelding te boven.

De val van de mens.

Adam is een ziel. Zijn geest en lichaam zijn verenigd in zijn ziel. Die verbazingwekkende kracht, die wij zojuist genoemd hebben, bevindt zich in Adams ziel. Met andere woorden de levende ziel, die het resultaat is van de vereniging van de geest en het lichaam, bezit ongedachte bovennatuurlijke kracht. Bij de val is echter de kracht, waardoor Adam van ons onderscheiden is, verloren gegaan. Toch betekent dit niet, dat zulk een kracht niet langer bestaat. Het geeft alleen aan, dat dit vermogen nog in de mens aanwezig is, maar "bevroren" of lamgelegd. Volgens Genesis 6 wordt de mens na de val vlees. Het vlees omgeeft het hele wezen en onderwerpt het. De mens was oorspronkelijk een levende ziel. Nu hij gevallen is, wordt hij vlees. Het was de bedoeling, dat de ziel zich zou onderwerpen aan de controle van de geest. Nu is hij onderworpen aan de heerschappij van het vlees. Daarom zei de Heer: "Mijn Geest zal niet altoos met de mens twisten; hij is vlees." (Gen. 6:3 ISB) Toen God hier de mens vermeldde, noemde Hij hem vlees, want dat was hij nu in Zijn ogen. Bijgevolg wordt in de Bijbel vermeld, dat "al het vlees zijn weg op aarde verdorven had" (Gen. 6:12 ISB) en weer "op geen vlees van een mens zal zij gegoten worden" (de heilige zalfolie, die het type is van de Heilige Geest) (Ex. 30:32 ISB) en verder "door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem." (Rom. 3:20 ISB)

Waarom weid ik nogal lang hierover uit? In Openbaring 18 worden dingen vermeld, die in de laatste dagen zullen gebeuren. Heel in het begin wees ik er op, hoe een mensenziel in Babylon een handelsartikel zal worden, dat gekocht en verkocht kan worden. Maar waarom wordt een mensenziel als handelsartikel verhandeld? Omdat satan en zijn vazal -de Antichrist de menselijke ziel aan het eind van deze eeuw als werktuig voor hun activiteiten willen gebruiken. Toen Adam in de hof van Eden viel, werd zijn kracht lamgelegd. Hij was deze kracht niet voorgoed kwijtgeraakt, die lag nu slechts in hem te sluieren. Hij was vlees geworden en zijn vlees omsloot nu deze buitengewone kracht in hem. Het ene geslacht volgde op het andere met het gevolg, dat deze oorspronkelijke bekwaamheid van Adam een “latente" kracht in zijn afstammelingen werd. Het is een soort "verborgen" kracht geworden. Deze is niet verloren gegaan voor de mens, maar hij wordt eenvoudig gebonden gehouden door het vlees.

Op heden is deze kracht van Adam in ieder, die op aarde leeft, aanwezig, hoewel die in hem opgesloten zit en zich niet vrij kan uiten. Toch is zulk een kracht in de ziel van ieder mens precies gelijk aan die in de ziel van Adam in den beginne. Aangezien de ziel heden ten dage door het vlees wordt bele-gerd, wordt deze kracht ook door het vlees ingesloten. Het werk van de duivel bestaat heden daarin de ziel van de mens wakker te schudden en de verborgen kracht in hem vrij te maken als misleiding voor geestelijke kracht. De reden, dat ik deze dingen vermeld, is om ons te waarschuwen tegen een bepaalde betrekking tussen de ziel van de mens en de satan in het laatst der dagen.

Wij hebben al gezien, hoe Adam een speciale bovenna-tuurlijke bekwaamheid bezat, hoewel die feitelijk helemaal niet speciaal of bovennatuurlijk was, hoezeer dit ons nu kan toeschijnen. Adam kon voor zijn val heel natuurlijk gemakkelijk deze bevoegdheid gebruiken, aangezien die in zijn ziel belichaamd was. Maar na zijn val werd deze kracht door zijn lichaam als het ware geďnterneerd. Vroeger was het lichaam een steun voor zijn krachtige ziel. Nu was de ziel gevallen en werd zijn kracht beperkt door het omhulsel van het vlees. satan probeert echter dit vleselijk omhulsel open te breken en de kracht, die in de ziel van de mens sluimert, vrij te maken om controle over de mens te krijgen. Velen begrijpen deze strategie niet, daar zij zich laten misleiden om aan te nemen, dat die van God afkomstig is.

Godsdienstig bekeken.

Toch vindt dit niet alleen plaats in het Christendom. De Babyloniërs, de Arabieren, de Boeddhisten, de Taoisten en de Hindoes proberen allemaal op hun manier de kracht, die onze ziel van Adam geërfd heeft, vrij te maken. Achter alle uiterlijke verschillen bevindt zich in elke godsdienst een gemeenschappelijk beginsel, met wat voor middelen of manieren van onderricht het gebruikt wordt. Dit gemeenschappelijk beginsel is er naar te streven het vlees te overwinnen om de zielskracht van alle .soorten slavernij te bevrijden om zich vrijer te kunnen uiten. Sommige lessen in deze godsdiensten zijn er op gericht de belemmering van het lichaam te vernietigen, andere om het lichaam en de ziel te verenigen, terwijl weer andere ten doel hebben de ziel door oefening te versterken en die zo in staat te stellen het lichaam te overwinnen. Wat de methoden ook zijn, het achterliggend beginsel is hetzelfde. Het is belangrijk dit te weten, anders zullen wij ons laten misleiden.

Ik weet niet, hoe de mensen op de hoogte gebracht zijn van de verbazingwekkende energie, die in de mensenziel sluimert, die nu gebonden is door het vlees, maar die, wanneer zij daarvan bevrijd is, als resultaat zal hebben, dat zij een verwonderlijke kracht tentoonspreidt, zodat zij zelfs de staat van "fee" of "boeddha" kan bereiken. Waarschijnlijk zijn zij allemaal door de duivel, de boze geest, op de hoogte gebracht. Hun verklaringen mogen verschillen, niettemin is het grondbeginsel hetzelfde, namelijk het gebruik van speciale middelen om de kracht van de ziel vrij te maken. Zij mogen niet de door ons gebruikte bena-ming zielskracht gebruiken, het feit is onmiskenbaar. Bijvoorbeeld is in het Boeddhisme en het Taoisme en zelfs in sommige sekten van het Christendom speciale bovennatuurlijke kracht beschikbaar voor allen om wonderen te verrichten in het ge-nezen van ziekten en in het voorspellen van de toekomst.

Neem bijvoorbeeld de ascetische praktijken en de ademha-lingsoefeningen van het Taoďsme en zelfs de eenvoudigste vorm van abstracte meditatie: deze geschieden allemaal volgens het ene beginsel het lichaam onder de heerschappij van de ziel te brengen met het doel de kracht van de laatste vrij te maken. Geen wonder dat veel buitengewone dingen gebeuren, waarvan wij ons niet eenvoudig kunnen afmaken als bijgeloof. Het Boeddhisme was oorspronkelijk atheďstisch. Gautama Siddharta was atheďst. Dit is de algemene opinie van veel geleerden en critici over de leer van het Boeddhisme. Hij geloofde in zielsverhui-zing en in het nirwana. Nu ben ik niet van plan hier een verhandeling over het Boeddhisme te houden. Ik wil alleen uitleggen, waarom en hoe menig wonder in deze godsdienst verricht is.

In het Boeddhisme bestaat de leer van de wereldmijding. Zij, die de Boeddhistische gelofte afleggen, moeten zich onthouden van het huwelijk en van vlees eten. Zij mogen geen levend wezen doden. Door ascetische praktijken kunnen zij tenslotte het uitschakelen van alle voedsel bereiken. Sommige monniken van hoge rang kunnen zelfs in het onbekende verleden doordringen en de toekomst voorspellen. Zij doen veel wonderen door Boeddhistische magie. Wanneer wat zij hun "hartebloed" noemen, vloeit, kunnen zij de komende gebeurtenissen voorspellen. Het bezig zijn met al deze verschillende soorten onthoudingen en ascetische praktijken is het gevolg van een enkel overheersend beginsel: de Boeddhist probeert alle lichamelijke en stoffelijke banden te verbreken om zijn zielskracht vrij te maken.

Ik ken enkele mensen, ouder dan ik, die zich bij de Unity Club aansloten. Zij en hun medeclubleden beoefenen abstracte meditatie enz. Zij vertellen mij, dat elke graad, waartoe zij opklimmen, zijn eigen lichtsterkte heeft. Het licht, dat zij waarnemen, volgt op de waarheid, waarin zij doordringen. Ik geloof in wat zij zeggen, want zij zijn in staat vrij te komen van de heerschappij van het lichaam en zo de kracht vrij te maken, die Adam voor zijn val bezat. Er is werkelijk niets buitengewoons aan.

De hedendaagse Christian Science is gesticht door Mevr. Mary Baker Eddy. Zij ontkende het bestaan van ziekte, pijn, zonde en dood (hoewel Mevr. Eddy al gestorven is). Aangezien er volgens haar leer geen ziekte bestaat, behoeft iemand, die ziek is, zijn gedachten te oefenen tegen elke erkenning van pijn en hij zal genezen. Dit betekent dan, dat iemand niet ziek zal zijn, als hij niet in ziekte gelooft. Dus zal hij ook niet zondigen, als hij niet in zonde gelooft. Door zijn wil, zijn gedachten en zijn gevoel zover te oefenen, dat men het bestaan van deze dingen volstrekt ontkent - door deze als onwaar en bedrieglijk te beschouwen - zal men ze inderdaad niet-bestaand achten.

Toen deze leer voor het eerst werd verkondigd, werd hij door veel mensen bestreden. Vooral dokters bestreden hem, want als dit waar was, zouden er geen dokters meer nodig zijn. Toch konden deze doctoren na het onderzoek van die mensen, die door een Christian Scientist genezen waren, die genezing niet als onwaar verwerpen. Bijgevolg geloven meer en meer mensen deze leer. Zelfs veel bekende geleerden en dokters hangen haar aan. Dit is echter helemaal niet verrassend, aangezien in de ziel een geweldige hoeveelheid kracht ligt te wachten om bevrijd te worden van de banden van het vlees.

Wetenschappelijk bekeken.

Laten wij deze zaak nu wetenschappelijk bezien. Op het terrein van de psychologie zijn in de moderne tijd weergaloze onderzoekingen gedaan. Wat is psychologie? Het woord zelf is de verbinding van twee Griekse woorden: "psyche" dat ziel betekent en "logia" dat verhandeling betekent. Vandaar is psychologie "de wetenschap van de ziel". Het onderzoek, waarmee de moderne geleerden zich bezig houden is maar een doordringen in de ziel als deel van ons wezen. Het is beperkt tot dat deel, daar de geest niet aangeroerd wordt.

De moderne psychologie nam een aanvang met Franz Anton Mesmer. Zijn eerste ontdekking, die in 1778 plaats vond, staat nu bekend als het mesmerisme (het hypnotiseren, dat door Mesmer zelf in praktijk gebracht werd). Zijn leerlingen overtroffen hem door hun eigen ontdekkingen, zoals het groen, dat van het blauw afgeleid is, het blauw overtreft. Sommige van hun proefnemingen hebben tot bijna ongeloofwaardige resultaten geleid. Bijvoorbeeld mensen zijn in staat bij helderziendheid (het vermogen om dingen waar te nemen, die buiten het bereik van de menselijke zintuigen zijn) of bij telepathie (communicatie door wetenschappelijk onbekende of onverklaarbare middelen, zoals het gebruik van geheimzinnige kracht) dingen op duizenden mijlen afstand te zien, te horen of te ruiken.

Er is gezegd, dat het mesmerisme "de rots is, waaruit alle geesteswetenschappen. .... ... gehouwen zijn." Voor de tijd van Mesmer vormde het psychisch onderzoek geen afzonderlijke tak van wetenschap. Het bekleedde slechts een onbeduidende plaats in de natuurwetenschap. Maar dankzij deze verbazingwekkende ontdekkingen is het een apart vak geworden.

Ik wil uw aandacht niet vestigen op de bestudering van de psychologie, maar op het feit, dat al deze wonderlijke verschijnselen verkregen worden door het vrij komen van de latente kracht van de ziel van de mens, dat vermogen, dat na de val in de mens opgeborgen werd. Waarom wordt dit "latente" kracht genoemd? Omdat God bij de val van Adam die "bovennatuurlijke" kracht, die hij eens bezat, niet van hem afgenomen had. In plaats daarvan viel deze kracht met hem en werd in zijn lichaam gekluisterd. De kracht was er, hij kon alleen niet tot ui-ting komen. Vandaar de term latente kracht.

De verschijnselen van ons menselijk leven zoals spreken en denken zijn vermogens, die heel opmerkelijk zijn, maar de latente kracht, die in de mens verborgen is, is ook opvallend. En als deze kracht geactiveerd zou worden, zouden zich veel meer opmerkelijke verschijnselen in ons leven voordoen. De vele buitengewone gebeurtenissen, die de moderne psychologen ontdekken, zijn volstrekt geen bewijs van hun bovennatuurlijk karakter. Zij bewijzen alleen, dat de latente kracht van de ziel door de geëigende middelen vrijgemaakt kan worden.

Een lijst van sommige van de "ontdekkingen", die volgden op het door Mesmer verkrijgen van de elementaire kennis van de geheimzinnige krachten, die verborgen zijn in het menselijk lichaam, toont aan, hoe verbazend de beweging voortschreed, toen men eenmaal de sleutel in handen gekregen had. In 1784 ontdekte een leerling van Mesmer de "helderziendheid" als gevolg van de hypnotische slaap van Mesmer en hij stootte toevallig op het "gedachten lezen".

Telepathie - een communicatie tussen gedachten op een andere manier dan langs de bekende kanalen van de zintuigen - stelt een persoon in staat zijn eigen psychische kracht te gebruiken om achter een andermans gedachten te komen, zonder dat ze hem behoeven verteld te worden. “ Hypnos, Neurologie en Psychometrie … en talloze andere "ontdekkingen volgden in de loop der jaren". Nu is hypnose een kunstmatig veroorzaakte op slaap gelijkende toestand, waarin een individu buitengewoon gevoelig is voor de aanwijzingen, die door de hypnotiseur gegeven worden. Niet alleen de mens, ook dieren kunnen gehypnotiseerd worden.

Een psychometrie is de ontdekking, dat het brein buiten het menselijk lichaam kan werken en dat "de psychometrisch gevoelige mens" het verleden als een open boek kan lezen. Toen volgde een ontdekking, statuvolisme geheten, de aanduiding van een bijzondere door de wil veroorzaakte toestand, waarin iemand "zijn brein" naar elke verre plaats kan "uitwerpen" en zien, horen, voelen, ruiken en proeven, wat daar gebeurt. Toen ... volgde een ontdekking... "Pathetisme" geheten ... Hierdoor konden de gedachten zich onttrekken aan bewijstzijn van pijn en ziekten genezen.

In het eerst zetten de geleerden deze "ontdekkingen" voort als takken van de Natuurwetenschap ...

Maar dankzij het toenemen van deze buitengewone verschijnselen werd de parapsychologie spoedig een wetenschap op zichzelf. Voor de beoefenaars van deze wetenschap zijn deze vele buitengewone verschijnselen heel natuurlijk. Voor ons gelovigen zijn zij zelfs nog natuurlijker. Want wij weten, dat het louter de gevolgen zijn van het vrij komen van de latente kracht van de ziel. Psychologen verklaren, dat in de mens een geweldig potentieel aan kracht aanwezig is: de kracht van zelfbeheersing, scheppende kracht, herstellende kracht, levend makende en herleven doende kracht. Dit kan allemaal door de mensen vrijgemaakt worden. Een psychologieboek gaat zelfs zo ver, dat het verkondigt, dat alle mensen goden zijn, dat alleen de god in ons gevangen zit. Door de god in ons te bevrijden worden wij allemaal goden. Hoe lijken deze woorden op die van satan!

De gemeenschappelijke regel.

Of het is in China of in de Westerse landen, al deze praktijken van ademhaling, ascetische oefening, hypnose, voorspelling, reacties en communicaties zijn alleen maar de vrijmaking en manifestatie van de inwendige kracht. Ik veronderstel, dat wij allemaal wel iets van de buitengewone staaltjes van hypnose gehoord hebben. In China zijn waarzeggers, wier prestaties op het gebied van de voorspelling welbekend zijn. Elke dag onderhouden zij zich maar met een paar cliënten. Zij hebben veel tijd en energie besteed aan het volmaken van hun techniek. En hun voorspellingen zijn verbazend nauwkeurig. Boeddhisten en Taoisten leveren ook hun buitengewone prestaties. Hoewel bewijs van bedrog niet ontbreekt, zijn bovennatuurlijke mani-festaties onmiskenbaar.

De verklaring van deze verschijnselen is eenvoudig: zij hebben bij toeval of op aanwijzing van de boze geest een of meer manieren van ascetische praktijk ontdekt, die hen in staat stelt buitengewone daden te verrichten. Gewone mensen weten niet, dat zij deze kracht in zich hebben. Anderen met wat wetenschappelijke kennis weten, dat deze kracht in hen verborgen is, hoewel zij niet kunnen vertellen, hoe dat komt. Wij, die door God geleerd zijn, weten, dat dit vermogen de latente kracht van de ziel van de mens is, die nu door de val van Adam in het vlees gebonden is. Deze kracht was met de mens ge-vallen, zodat die overeenkomstig Gods wil niet langer mocht gebruikt worden. Maar het is satans begeerte dit latente vermogen te ontwikkelen om de mens te doen voelen, dat hij even rijk als God is, overeenkomstig satans belofte. Zo zal men zichzelf aanbidden, hoewel het indirect een aanbidding van satan is.

Vandaar staat satan achter al deze parapsychische onderzoekingen. Hij doet zijn uiterste best de sluimerende energie van de ziel te gebruiken om zijn doel te bereiken. Om deze reden komen onvermijdelijk allen, die hun zielskracht ontwikkelen, in aanraking met de boze geest en worden door hem gebruikt.

In zijn boek “Earth’s Earliest Ages” heeft G.H. Pember dit onderwerp vanuit nog een andere hoek belicht:

Het blijkt, dat er twee methoden zijn, waardoor de mensen onwettige macht en kennis kunnen verwerven en toegang tot verboden verkeer verkrijgen. Hij, die de eerste methode zou volgen... moet zijn lichaam zo onder de controle van zijn eigen ziel brengen, dat hij zijn ziel kan projecteren... De ontwikkeling van deze vermogens is ongetwijfeld maar voor weinigen mogelijk en kan zelfs in hun geval slechts door langdurige en zware oefening verkregen worden, waarvan het doel is het lichaam tot volledige onderwerping te verbrijzelen en volmaakte gevoelloosheid voor alle geneugten, pijnen en gevoelens van dit leven te bewerkstelligen, zodat geen storende elementen de gemoedsrust van de leerling kunnen beroeren en zijn vordering belemmeren... De tweede methode is door een lijdelijke onderwerping aan de controle van buitenaardse intelligenties ...

Wij zouden hier vooral aandacht willen schenken aan de eerste methode, namelijk het activeren van de latente kracht van de eigen ziel. Zijn opvatting komt volkomen met de onze overeen. De ascetische praktijken van de Boeddhisten, de ademhalings-oefeningen en de abstracte meditatie van de Taoisten, de meditatie en de gedachteconcentratie van de hypnotiseurs, het stilzitten van de leden van de Unity Club en al de verschillende soorten meditaties, contemplaties, gedachteconcentraties tot helemaal geen gedachten en talloze gelijkwaardige handelingen, die de mensen verrichten, gaan volgens dezelfde regel - hoe verscheiden hun kennis en geloof moge zijn. Zij allen brengen de uiterlijke verwarde gedachten, het weifelend gevoel en de zwakke wil van de mens in een positie van rust, terwijl zijn vlees geheel onderworpen is, waardoor de vrijmaking van de latente. kracht van de ziel mogelijk gemaakt wordt. De reden, dat dit zich niet in ieder persoon openbaart, is, dat niet allen door de barričre van het vlees kunnen heenbreken en alle gewone psychische expressies volledig tot rust kunnen brengen.

Een paar feiten.

Enkele jaren geleden maakte ik met een Indiër kennis. Hij vertelde mij van een van zijn vrienden uit het Hindoeďsme, die nauwkeurig geheimen kon openbaren. Eens wilde hij de kundigheid van zijn Hindoe-vriend op de proef stellen. Dus nodigde hij hem bij zich thuis en inderdaad kon de Hindoe alles openbaren, wat in elke lade van het huis was opgeborgen. Daarna vroeg mijn Indische kennis zijn vriend buiten te gaan wachten, terwijl hij een heel kostbaar voorwerp in linnen en papier pakte, voordat hij het in een doos deed en in een gesloten lade weglegde. Zijn Hindoe-vriend kwam binnen en kon zonder zich te vergissen zeggen, wat het waardevolle voorwerp was. Dit was ontegenzeggelijk te danken aan de oefening van de zielskracht, die door alle natuurlijke belemmeringen kon heendringen.

Mevr.Jessie Penn-Lewis, die wij al eerder geciteerd hebben, schreef eens het volgende:

Ik ontmoette in Noord India eens een man, die toegang had tot de hoogste kringen in Simla, de zomerresidentie van de regering van India. Deze vertelde mij op een avond van zijn relatie met de Mahatma’s in India en in andere Aziatische landen. Hij zei, dat hij weken en maanden van tevoren op de hoogte was van belangrijke politieke gebeurtenissen in de toekomst. "Voor nieuws ben ik niet afhankelijk van telegrammen en nieuwsbladen. Zij vermelden alleen dingen, die gebeurd zijn. Wij weten de dingen, voordat zij plaats vinden", zei hij. Hoe kan een man in Londen de dingen weten, die in India gebeuren en omgekeerd? Men legde mij uit, dat dit gebeurde door "zielskracht", die door mensen, die het geheim van de Mahatma's kenden, geprojecteerd werd.

In een aanhaling uit "Geestelijke Dynamica" van Wild heeft Pember vermeld, dat een ingewijde

... bewust de gedachten van anderen kan zien. Hij kan door zijn ziels-kracht inwerken op buitenaardse geesten. Hij kan planten vlugger doen groeien en vuur blussen en als Daniel wilde dieren temmen. Hij kan zijn ziel over een afstand wegzenden en daar niet alleen de gedachten van anderen lezen, maar hen toespreken en die verwijderde voorwerpen aanraken, en dat niet alleen, maar hij kan zijn geestelijk lichaam in precies dezelfde gedaante als zijn vleselijk lichaam aan zijn verre vrienden laten zien. Bovendien... kan... de ingewijde... uit de hem omringende veelvoudige atmosfeer de gelijkenis van elk fysiek voorwerp scheppen of hij kan fysieke voorwerpen bevelen in zijn tegenwoordigheid te komen."

De houding van de Christen.

Deze buitengewone verschijnselen in godsdienst en weten-schap zijn alleen maar de openbaring van de latente kracht van de mens, die op zijn beurt door de boze geest gebruikt wordt. Zij volgen allemaal een gemeenschappelijke regel: de banden van het vlees doorbreken en de kracht van de ziel vrij maken. Het verschil tussen ons (de Christenen) en hen ligt in het feit, dat al onze wonderen door God volbracht worden door tussenkomst van de Heilige Geest. Satan maakt gebruikt van de ziels-kracht van de mens om zijn kracht te openbaren. De zielskracht van de mens is het werktuig. God evenwel werkt nimmer met de zielskracht van de mens, want die is onbruikbaar voor Hem. Wanneer wij wedergeboren worden, worden wij geboren uit de Heilige Geest. God werkt door de Heilige Geest en onze vernieuwde geest.

Hij heeft geen lust zielskracht te gebruiken. Na de val heeft Hij de mens verboden zijn oorspronkelijke zielskracht weer te gebruiken. Om deze reden verklaart de Here Jezus dikwijls, dat wij het leven van onze ziel, d.w.z. onze zielskracht moeten verliezen. God verlangt, dat wij nu deze zielskracht helemaal niet gebruiken.

Wij kunnen niet zeggen, dat alle wonderen, die op de wereld gedaan worden, niet waar zijn. Wij moeten erkennen, dat veel echt zijn. Maar al deze verschijnselen worden teweeggebracht door de latente kracht van de ziel na de val van Adam. Wij moeten als Christenen in deze eindtijd heel goed opletten niet, bewust of zonder het te weten, de sluimerende energie van de ziel te doen ontwaken.

Laten wij weer terugkeren tot de Schrift, die wij aan het begin gelezen hebben. Wij merken op, dat het speciale werk, dat satan en de boze geesten onder hem in de eindtijd zullen verrichten, is het handel drijven in de zielskracht van de mens. Het doel is eenvoudig deze wereld met de latente kracht van de ziel te vervullen. Een correspondent van het tijdschrift Overcomer maakte de volgende vergelijking: "de krachten van de psyche (de ziel) in slagorde geschaard tegen de krachten van het pneuma (de geest)". Allen, die geestelijk inzicht en gevoel hebben, begrijpen de waarheid van deze uitspraak. De ziels-kracht stormt op ons af als een bergstroom. Door gebruik te maken van de wetenschap (de psychologie en de parapsychologie), van de godsdienst en zelfs van een onwetende kerk (die uitsluitend zoekt naar bovennatuurlijke openbaringen en de bovennatuurlijke gaven niet toetst aan de leiding van de Bijbel) veroorzaakt satan, dat deze wereld vervuld wordt met de macht der duisternis. Toch is dit slechts zijn allerlaatste voorbereiding voor de openbaring van de Antichrist. Zij, die waarlijk geestelijk zijn, (d.w.z. zij, die de zielskracht verwerpen) voelen allen, hoe de tegenstand van de kant van de boze geesten rondom hen toeneemt. De hele atmosfeer is zo verduisterd, dat zij het bezwaarlijk vinden om voort te gaan. Niettemin is dit ook Gods voorbereiding voor de opname van de overwinnaars.

Wij moeten verstaan, wat zielskracht is en wat deze kracht van de ziel kan uitrichten. Laat ik mogen zeggen, dat dergelijke verschijnselen voor de terugkeer des Heren grotelijks zullen toenemen, misschien zelfs meer dan honderdvoud. Satan zal deze verbazingwekkende prestaties verrichten door van deze zielskracht gebruik te maken om Gods uitverkorenen te misleiden. Wij komen nu nader bij de tijd van de grote afval. "De druk neemt snel toe", merkte Mevr.Penn-Lewis op. "De hand van de aartsvijand van God en mens houdt het roer en de wereld snelt naar het duistere uur, wanneer satan voor een korte tijd werkelijk, de god van deze eeuw zal zijn, en door tussenkomst van een superman, een Uebermensch, wiens parousia (verschijning) niet lang kan uitblijven, zal heersen." Wat is zielskracht? De gelovigen moeten, doordat zij zich tot de Schrift wenden en onder de verlichting van de Heilige Geest beseffen, dat deze kracht zo hels is, dat die zich over alle volken op aarde zal verbreiden en de wereld in een chaos zal veranderen.

Satan is nu bezig deze zielskracht in te schakelen als surrogaat voor het Evangelie en de kracht daarvan. Hij probeert de harten van de mensen te verblinden om door middel van het wonder van de zielskracht een bloedarme godsdienst te aanvaarden. Hij maakt ook gebruik van de ontdekkingen van de psychische wetenschappen om twijfel te doen ontstaan aan de waarde van bovennatuurlijke gebeurtenissen in het Christendom - door de mensen te laten denken, dat deze laatste niets anders zijn dan de latente kracht van de ziel. Hij is er op uit de verlossing door Christus te vervangen door psychische kracht. De moderne po-ging om kwade gewoonten en slechte humeuren door hypnose te veranderen is een voorloper van dit doel.

Gods kinderen kunnen alleen beschermd worden door de kennis van het verschil tussen de geest en de ziel. Als het diepere werk van het kruis niet toegepast wordt op ons zondig leven van Adam en door de Heilige Geest geen echte levenseenheid met de opgestane Heer tot stand gebracht wordt, kunnen wij zonder het te weten onze zielskracht ontwikkelen.

Het kan misschien dienstig zijn hier opnieuw Mevr.Penn-Lewis te citeren.

"Zielskracht" tegenover "Geestkracht" vormt heden ten dage het slagveld. Het Lichaam van Christus trekt door de kracht van de Heilige Geest in haar hemelwaarts. De atmosfeer van de wereld wordt dichter door de psychische stromingen, waarachter de vijanden in de lucht zich verzamelen. Het enige behoud voor het kind van God is een proefondervindelijke kennis van het leven in gemeenschap met Christus, waarin hij met Christus in God blijft, boven de verpeste lucht, waarin de vorst van de macht der duisternis zijn werk voortzet. Het Bloed van Christus voor de reiniging. Het Kruis van Christus voor het met Hem vereenzelvigd zijn. Het voortdurend verkondigen, zich er aan vastklemmen en het als schild gebruiken van de Kracht van de door de Heilige Geest verrezen en opgevaren Heer zal alleen de leden van Zijn Lichaam er zegevierend doorheen brengen om zich bij hun opgevaren Hoofd te voegen.

Voor heden hoop ik, dat u geholpen bent de oorsprong en de werkingen van de latente kracht van de ziel te leren kennen. Moge God ons doordringen van het feit, dat de boze geest ook aanwezig is, waar zielskracht is. Wij moeten niet de kracht, die uit ons afkomstig is, gebruiken, wij moeten liever de kracht, die uit de Heilige Geest voortkomt, gebruiken. Mogen wij vooral de latente kracht van de ziel afwijzen, opdat wij niet in de hand van satan vallen. Want de kracht van de ziel is door de zonde van Adam al aan de heerschappij van satan vervallen en is het werktuig van de laatste geworden. Wij moeten daarom grote behoedzaamheid betrachten tegen de misleiding van satan.

Meer lezen:
Voorwoord van de uitgever
Voorwoord van Watchman Nee
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 - De latente kracht van de ziel

PakketStuur mij De latente kracht van de ziel